Kontakt: factio.pl@gmail.com

Regulamin zamówień

Regulamin zakupów

Wydawnictwo INFOLLIGENCE działające pod adresem http://www.factio.pl jest platformą prowadzoną przez :

INFOLLIGENCE Anna Mindziukiewicz
NIP: 6932050146, REGON: 021556209, 67-200 Głogów ul. Łokietka 26/1

DEFINICJE:

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim http://www.factio.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U.1964.16.93)

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady , składania zamówień na produkty dostępne w sprzedaży w sklepie www.factio.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za towary, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do przeglądania asortymentu dostępnego na stronie sprzedażowej wydawnictwa oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Przeglądanie asortymentu dostępnego na stronie www.factio.pl nie wymaga rejestracji ani ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej http://www.factio.pl.
2. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a wydawnictwem jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
5. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 3. Produkty i ich ceny

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie wydawnictwa stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronie www.factio.pl:
a) podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
b) ceny znajdujące się przy każdej pozycji nie zawierają kosztów dostawy.
c) ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.factio.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, . Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy doliczany jest do cen książek na paragonie.
3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje nie podlegają łączeniu.

§ 4. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.
2. Zmian można dokonać kontaktując się z wydawnictwem za pomocą poczty elektronicznej.
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 5. Formy płatności

1.Zapłaty za zamówienia można dokonać:
a) Przelewem bankowym na konto: mBank 63114020040000350276939610
2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez wydawnictwo zapłaty za zamówienie.
3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

§ 6. Czas realizacji zamówień

1.Czas realizacji zamówienia jest podawany w zwrotnej wiadomości e-mail jaką wyśle wydawnictwo klientowi. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.
2. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, wydawnictwo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zamówienie będzie dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta Paczkomatu Inpost. W przypadku zamówienia składującego się z więcej niż 10 (dziesięć) produktów Klient nie będzie miał możliwości wyboru do Paczkomatu InPost.
4. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.
5. E-booki dostarczane są poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), w ciągu jednego dnia roboczego od chwili zaksięgowania wpłaty.

§ 7. Warunki reklamacji

1. Wydawnictwo zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.
2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z wydawnictwem poprzez e-mail.
3. Wydawnictwo w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
4. Warunki rozpatrzenia reklamacji:
a. Wadliwy towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres:
INFOLLIGENCE Anna Mindziukiewicz
67-200 Głogów ul. Łokietka 26/1
z dopiskiem „reklamacja”.
b. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – wydawnictwo wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt,
c. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzysć klienta- wydawnictwo odeśle towar klientowi na jego koszt.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez wydawnictwo. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym wydawnictwo nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez wydawnictwo).
2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć wydawnictwu oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do wydawnictwa na adres:
INFOLLIGENCE Anna Mindziukiewicz
67-200 Głogów ul. Łokietka 26/1
z dopiskiem „zwrot”.
3. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy publikacji w formie elektronicznej.
5 . Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem .
6. Warunkiem pełnego zwrotu zapłaconej kwoty pozostaje brak śladów użytkowania zwracanego towaru
7. Zwrot pieniędzy za zamówione publikacje elektroniczne ( e-booki) jest możliwy tylko do chwili realizacji zamówienia (nadania przesyłki na wskazany adres e-mail) .

§ 9. Dane osobowe

1. Dokonując zakupów w wydawnictwie Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Obecność towarów na stronach wydawnictwa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a wydawnictwem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby wydawnictwa.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 lipca 2017 roku.